مدیریت بحران

روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند..
ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد..
یکی از آنها سریع کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و پوشید.
دیگری گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر سریعتر بدود.
مرد اول به دومی گفت :
قرار نیست از شیر سریعتر بدوم. کافیست از تو سریعتر بدوم....
/ 0 نظر / 7 بازدید